تولید شیر انسانی به واسطه مهندسی ژنتیک در شیر گاوی


تاریخ رویداد: ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ،   30 بازدید. مسیر دیگر این تحقیقات که به طور وسیعی مورد توجه قرار گرفته است استفاده ار غدد پستانی گاو می باشد کهبروی ان مهندسی ژنتیک انجام گرغته و قابلیت تولید شیر با ترکیبات تغییر یافته برای مصارف انسانی را پیدا کرده است.این تغییرات شامل: افزایش یا تغیییر پروتئین های اندروژن کاهش چربی و همچنین تولید شیری است که ترکیبات ان مشابه ترکیبات شیر انسان میباشد. تغییر ترکیبات شیر همچنین در جهت بهبود پنیر و کاهش بار میکروبی شیر نیز انجام می شود. یکی از بزرگترین این اهداف که پیشنهاد شده است تغییر در ترکیبات شیر گاو و شبیه کردن ترکیبات آن به شیر انسان با حذف تعدادی از ژن های کدکننده پروتئین های شیر انسان می باشد در نتیجه شیر مورد نظر می تواند به عنوان جایگزینی مناسب برای شیر مادر در نوزاد انسان باشد. از جمله مشکلات تولید گاوهای  ترانسژنیک برای تولید محصولات جدید گران بودن تکنولوژی مورد استفاده و همچنین نیاز به زمانی در حدود 8 سال برای ایجاد گله ای از گاو های ترانسژنیک می باشد

بر اساس تحقیقات انجام گرفته برای ایجاد یک گاو ترانسژنیک نیاز به 1600 سلول تخم که ژن مورد نظر به آن تزریق شده است می باشد همچنین فقط حدود 50% از فرزندان دارای ژن مورد نظر می باشند. درحال حاضر با توجه به روش های هزینه بر و دارای بازدهی پایین استفاده از این تکنیک به ساخت داروهای انسانی محدود شده است اما امید است که در اینده ای نزدیک استفاده از این محصولات در تمام کشورها مسیر شود 


شیر انسانی شیرگاوی تولید مهندسی ژنتیک انسان درمان

آسان درمان

رسالت آد ارائه خدمات درمانی با کیفیت ، استاندارد و با تعرفه های قانونی توسط کادر مجرب درمانی در منزل میباشد.

_آسان درمان، حس خوب سلامتی در خانه_