قوانین و مقررات همکاران آسان درمان

  • صفحه اصلی
  • قوانین و مقررات همکاری با آسان درمان

قوانین و مقررات همکاری با آسان درمان

نرم‌افزار آد که توسط شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی هستی بخش تدبیر به شماره ثبت 519563و شناسه ملی 14007249769 (شرکت) برای تسهیل ارائه خدمات بالینی در منزل طراحی گردیده، تحت شرایط زیر خدمات مربوطه را ارائه می‌‌نماید؛ لذا این شرایط به‌عنوان یک قرارداد الزام‌آور بر روابط بین کاربر و شرکت حاکم خواهد بود. بر این اساس، ضروری است پیش از استفاده از خدمات آد، این شروط را به‌دقت مطالعه فرمایید. استفاده از آد به‌منزله‌ی قبول تمامی شرایط ذیل است و هرگونه ادعا یا اعتراض آتی در این خصوص را بلااعتبار می‌‌نماید. شرکت ممکن است شرایط استفاده از خدمات نرم‌افزار آد را در طول زمان تغییر دهد. این تغییرات از طریق نرم‌افزار آد یا در قالب پیامک و یا ایمیل به تمامی کاربران اطلاع داده خواهد شد؛ صرف ادامه‌ی استفاده‌ی کاربر از خدمات آد ، اعلام رضایت نسبت به شرایط جدید و قبول آن تلقی می‌‌گردد.

نکته مهم : شرکت فقط در قبال خدماتی دارای مسئولیت است که از طریق سامانه آسان درمان درخواست گردیده و نسبت به درخواست های شخصی میان در مانگر و مددجو هیچ مسئولیتی (قانونی ،فنی ، اخلاقی ، مالی ، حمایت حقوقی و قضایی ) نداشته و از ارائه رسید در جهت ارائه این خدمات معذور است و نسبت به مسدود سازی حساب کاربری درمانگر اقدام و عمل وی به منزله ی تقلب بوده و شرکت حق طرح شکایت کیفری در مراجع قضایی را دارد .

توجه: هرگونه علامت، عدد، کلمه، تصویر یا نشان الکترونیک که مثبِت هویت امضاکننده باشد و به این سند یا سایر اسناد صادره در این زمینه ملحق شود به‌منزله امضای الکترونیک و همانند امضای دست‌نویس واجد اعتبار خواهد بود و امضاکننده را به مفاد سند ملتزم می‌‌نماید.

شرکت به عنوان طراح و مالک نرم افزار آد ، وفق شرایط قرارداد حاضر و شرایط عمومی استفاده از خدمات آد، خدمات نرم افزاری به کاربر ارائه نموده، فعالیت وی در جهت یافتن مشتری و ارتباط با ایشان را تسهیل می نماید و نهایتا به کاربر اجازه بهره برداری از نرم افزار آد را وفق شرایط زیر میدهد.

۱- مبلغ قرارداد

۱-۱- نظر به این که مشتریان از طریق نرم افزار آد به کاربر معرفی می گردند، کاربر متعهد است از هر دریافتی خود از مشتریان(هزینه ارائه خدمات)، پانزده درصد آن را به عنوان "حق استفاده و بهره برداری از نرم افزار آد" به شرکت بپردازد.
این مبلغ مشتمل بر کسر مالیات و حق بهره برداری از نرم افزار آد میباشد .
۲-۱-کاربر با امضا قرارداد حاضر به شرکت اختیار می دهد هر زمان بنا به تشخیص خود، مبلغ قرارداد را تغییر دهد. در چنین فرضی، مبلغ جدید از طریق نرم افزار آد و پیامک به کاربر اطلاع داده خواهد شد و نامبرده حق هر گونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می نماید.

۲-مدت قرارداد

قرارداد حاضر، از تاریخ ورود به نرم افزار به مدت یک سال معتبر و لازم الاجراست و پس از آن، به طور خودکار به صورت سالانه تمدید خواهد شد مگر این که شرکت مایل به ادامه همکاری با کاربر نباشد که در این صورت حساب کاربری خدمات دهنده توسط شرکت مسدود خواهد شد و این امر به منزله مخالفت با تمدید قرارداد و در نتیجه پایان رابطه قراردادی فی مابین خواهد بود.

۳- تعهدات کاربر

۱-۳- کاربر موظف است تصویر کارت شناسایی شغلی (نظام پرستاری، نظام پزشکی)، کارت ملی، گواهی نامه پایان طرح خدمت اجباری پزشکان و پیراپزشکان و بیمه نامه مسئولیت حرفه ای هوم کر خود را در اختیار شرکت قرار دهد.
۲-۳- کاربر متعهد است حق استفاده و بهره برداری از نرم افزار آد را به شرکت پرداخت نماید. در صورتی که کاربر در پرداخت حق شرکت، بیش از یک ماه تأخیر نماید، علاوه بر تکلیف به پرداخت این مبالغ، موظف به پرداخت صد میلیون ریال به عنوان وجه التزام تأخیر در انجام تعهدخواهد بود.
۳-۳- کاربر موظف است نرم افزار آد را تنها در تخصص صدرالذکر که در سیستم نرم افزار آد به نام کاربر ثبت شده است به کار گرفته، از امور دیگری برای ارائه خدمات به مشتری استفاده ننماید. در صورت تخلف از مفاد این بند، نامبرده مکلف است مبلغ صد میلیون ریال به عنوان وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد در حق شرکت کارسازی نماید و شرکت حق مسدودسازی حساب کاربری کاربر را خواهد داشت و کاربر حق هیچگونه اعتراضی را از خود سلب مینماید.
۴-۳- کاربر متعهد است پس از پذیرش درخواست مشتری، شخصاً در محل حاضر و از اعزام افراد دیگر به جای خود، اجتناب نماید. در صورت تخلف از مفاد این بند، نامبرده مکلف به پرداخت صد میلیون ریال خسارت عدم انجام تعهد خواهد بود . و شرکت حق مسدودسازی حساب کاربری کاربر را خواهد داشت و کاربر حق هیچگونه اعتراضی را از خود سلب مینماید.
۵-۳-کاربر متعهد می گردد شماره تماس مشتریانی را که از طریق نرم افزار آد به وی معرفی شده اند، ذخیره نکرده، از برقراری ارتباط با ایشان اجتناب نماید. بدین لحاظ، در صورتی که کاربر با حفظ این اطلاعات یا در صورت تماس مستقیم این مشتریان خارج از چارچوب آد، اقدام به ارائه خدمات بالینی در منزل به ایشان نماید، موظف است چهار برابر درآمد حاصل از این خدمات را به عنوان جریمه به شرکت پرداخت نماید و شرکت حق مسدودسازی حساب کاربری کاربر را خواهد داشت و کاربر حق هیچگونه اعتراضی را از خود سلب مینماید.
۶-۳- کاربر موظف است پس از پذیرش درخواست ارائه خدمات بالینی، ظرف زمان متعارف، در مبدأ (نشانی که در درخواست خدمت ثبت شده است) حضور یابد. تخلف از این امر، شرکت را مجاز خواهد نمود ضمن دریافت هزینه خدمت، خسارت ناشی از ایراد ضرر به حسن شهرت شرکت را مطالبه نماید. اخذ مبالغ موصوف، نافی حق شرکت برای فسخ قرارداد حاضر و انسداد حساب کاربری نامبرده در نرم افزار آد نخواهد بود. رد درخواست مشتری پس از پذیرش آن، مشمول حکم این بند خواهد بود.
۷-۳- کاربر موظف است قیمت تعیین شده توسط نرم افزار آد را از مشتری مطالبه نماید. مطالبه مبلغ مازاد، شرکت را مجاز خواهد نمود تا ضمن فسخ قرارداد حاضر و انسداد حساب کاربری درمانگر متخلف در نرم افزار آد، وجه التزامی به میزان صد میلیون ریال را از نامبرده وصول نماید.
۸-۳-در صورتی که یک فرد با مشخصات هویتی معین، همزمان به عنوان" مشتری" برای یک خدمت درخواست ارسال نماید و همان فرد، این درخواست را به عنوان "درمانگر" قبول نماید، عمل مزبور تقلب قلمداد شده، شرکت را مجاز خواهد نمود چهار برابر هزینه خدمت انجام شده به طریق فوق را از متقلب وصول نماید. در شرایطی که این مبلغ، تکافوی جبران خسارت وارده را ننماید، شرکت مجاز خواهد بود بنا به تشخیص خود خسارت وارده به شرکت را از متقلب مطالبه نماید. وصول این مبالغ، نافی حق شرکت برای فسخ قرارداد حاضر و انسداد حساب کاربری نامبرده نخواهد بود. فرضی‌‌که وابستگان یک فرد با همکاری یکدیگر اقدام به اعمال مشابه نمایند و یا کاربران به هر شکل نسبت به شرکت، اعمال حیله و تقلب نمایند و بدین وسیله موجبات ضرر شرکت را فراهم آورند، مشمول حکم اخیر خواهد بود. مرجع تشخیص تقلب موضوع این بند، شرکت بوده و کاربر حق هر گونه ادعا و اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می نماید.
۹-۳- کاربر موظف است اعتبار تجاری نرم افزار آد را در همه حال در نظر گرفته، برای حفظ اعتبار تجاری نرم افزار، از خود حسن خلق نشان داده، مراتب نزاکت ، ادب و امانت داری را در قبال مشتری معمول داشته، توصیه های شرکت در خصوص نوع رفتار با مشتری پوشش و وضعیت ظاهری متناسب و ... را رعایت نماید. تخلف از مفاد این ماده و نیز هر رفتاری که موجب خدشه دار شدن حیثیت تجاری نرم افزار گردد، شرکت را مجاز خواهد نمود مبلغ صد میلیون ریال به عنوان وجه التزام تخلف، از درمانگر متخلف مطالبه نماید. تشخیص حدوث این امر با شرکت است و کاربر حق هر گونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و اسقاط می نماید.
۱۰-۳- کاربر متعهد است در استفاده از خدمات آد، تمامی قوانین ایران را رعایت نموده، نرم افزار را برای اهداف قانونی به کار گیرد. بدیهی است در صورتی که کاربر در طول خدمات موضوع قرارداد حاضر، مرتکب رفتاری گردد که از نظر قوانین ایران جرم تلقی گردد،مانند سقط جنین عمدی،تهیه و توزیع و تزریق مواد مخدر، شرکت در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت. مضاف بر آن، نامبرده مکلف است مبلغ صد میلیون ریال به انضمام وجه التزام مقرر در بند پیش را به عنوان خسارت وارده به حیثیت تجاری نرم افزار به شرکت بپردازد و شرکت حق مسدودسازی حساب کاربری کاربر را خواهد داشت و کاربر حق هیچگونه اعتراضی را از خود سلب مینماید.
۱۱-۳-کاربر صراحتاً اعلام می دارد که از قوانین مرتبط در حوزه فعالیت خود اعم از قوانین مالیاتی ( مالیات بر درآمد و ...) صنفی و ... مطلع بوده، ملزم به رعایت آن ها می باشد. در صورتی که به علت عدم رعایت هر یک از این قوانین از سوی کاربر، شرکت از سوی مراجع صالح قانونی و قضایی محکوم به پرداخت وجهی گردد، کاربر موظف است این مبلغ را به انضمام ۱۰ درصد از آن ( به عنوان جریمه) به شرکت پرداخت نماید.
۱۲-۳- باتوجه به عدم وجود رابطه منبعث از قانون کار و مقررات استخدامی میان کاربر و شرکت و از سویی موضوع قرارداد را که همان اجازه بهره برداری از نرم افزار آد میباشد را میداند،برهمین مبنا کاربر موظف است در حین انجام ارائه خدمات بالینی، تمامی قواعد فنی و شرعی را رعایت نماید. مسوؤلیت جبران خسارات جانی و مالی وارده به مشتری حین ارائه خدمت یا اشخاص ثالث، به سبب عدم رعایت این مقررات، به عهده کاربر بوده و شرکت در این خصوص مسوؤلیتی نخواهد داشت. مضاف بر آن، در صورت بروز چنین اتفاقاتی، شرکت مجاز خواهد بود خسارت وارده به اعتبار تجاری نرم افزار و شرکت - مقرر در بند ۹ این ماده را از کاربر مطالبه نماید.
۱۳-۳- مسؤولیت تمامی فعالیتهایی که از طریق حساب کاربری، انجام میشود مطلقاً به عهده شخص کاربر میباشد لذا ضروری است کاربر، در حفظ اطلاعات حساب کاربری خود از جمله نام کاربری و رمز عبور خود حداکثر اقدامات لازم را مبذول داشته، بدین طریق مانع استفاده دیگران از آن گردد. در صورت ظن به دسترسی ثالث به حساب کاربری متعلقه، ضروری است کاربر در اسرع وقت نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام نماید و در صورت ضرورت، شرکت را مطلع نماید تا حساب کاربری مذکور را مسدود نماید.
۱۴-۵- کاربر با ثبت نام در آد و ایجاد حساب کاربری به نام خود، صحت انتساب کلیه پیامهای صادره ازحساب کاربری خویش را پذیرفته لذا کاربر، حق هر گونه اعتراض یا ادعای آتی (مبنی بر انکار، تردید یا جعل داده پیام های ارسالی) را از خویش سلب و اسقاط می نماید.
۱۵-۳- کاربر متعهد است تمامی تغییرات، الحاقات و اصلاحاتی که توسط شرکت از طریق پیامک، ایمیل و یا نرم افزار آد در خصوص استفاده از خدمات آد و شرایط آن برای کاربر ارسال می گردد را مطالعه نموده و در صورت موافقت، آن را تأیید نماید. تأیید مزبور ممکن است در قالب یک علامت،کلمه، عدد، عبارت، یک نام تایپ شده و امثال آن به عمل آید که به سند مزبور الحاق می شود و همانند امضای دست نویس دارای آثار حقوقی است و امضاکننده را متعهد و ملتزم به مفاد سندی که به طریقه مزبور امضا نموده است، می نماید.
۱۶-۳-کاربر اقرار می نماید با افتتاح حساب‌کاربری، تنها مجوز استفاده غیر انحصاری، غیر قابل انتقال و محدود از خدمات آد را دریافت داشته ، بدین وصف، مدعی مالکیت آن نبوده، مدعی حقی نسبت به آد ‌(اعم از کپی رایت، علامت تجاری و سایر حقوق معنوی آن) نمی‌باشد و در غیر موارد مصرح در این قرارداد، اجازه استفاده از نام و علامت تجاری و خدمات نرم افزار آد را نداشته و در همه حال متعهد به رعایت حقوق معنوی شرکت نسبت به نرم افزار و ملحقات آن خواهد بود.
۱۷-۳-نظر به این که شرکت، تنها خدمات نرم افزاری ارائه داده، ایجاد ارتباط میان درمانگر و مشتری را تسهیل می نماید، کاربر تنها "استفاده کننده" از این خدمات بوده لذا نمی تواند تحت عناوینی چون رابطه استخدامی، پیمانکاری و مشارکت مدعی حقی نسبت به شرکت باشد.
۱۸-۳-کاربر می پذیرد قرارداد حاضر، یک قرارداد قابل رجوع و جایز از سوی شرکت بوده و شرکت می تواند هر زمان تنها به صلاحدید خود و بدون نیاز به تدارک هیچ گونه دلیلی، یک حساب کاربری را مسدود نموده، مانع استفاده کاربر از خدمات آد گردد.
۱۹-۳-کاربر موظف است در صورت تمایل به قطع همکاری با شرکت، مراتب را یک ماه قبل به صورت کتبی به شرکت اعلام دارد. بدیهی است خاتمه قرارداد در این فرض، منوط به تنظیم صورت جلسه و تسویه حساب کامل می باشد.
۲۰-۳-نظر به این که آد با ارائه خدمات نرم افزاری، به منزله یک واسط عمل کرده و تنها ارتباط میان مشتری متقاضی ارائه خدمات بالینی و درمانگران را تسهیل می نماید، ضامن صلاحیت، رفتار و اعمال مشتریان در مقابل کاربر (درمانگر) نبوده و هیچ گونه مسوؤلیت حقوقی و کیفری در این خصوص و اتفافات حین خدمت نخواهد داشت ولی شرکت نسبت به معاضدت قضایی و معرفی وکیل و مشاورین رایگان حقوقی در جهت دفاع از حقوق درمانگر اقدام خواهد نمود.
کاربر (درمانگر) با امضای ذیل قرارداد اقرار می نماید که این موضوع به روشنی به وی تفهیم شده و از این موضوع اطلاع و آگاهی کامل دارد.
۲۱-۳- کاربر (درمانگر) متعهد است یک شماره حساب شبا در بانک اقتصاد نوین به نام خود افتتاح و آن را در حساب کاربری خود در آد وارد نماید تا در مواردی که هزینه خدمات موضوع قرارداد به صورت آنلاین از سوی مشتریان پرداخت می شود، شرکت، این مبالغ را پس از کسر سهم خود مقرر در ماده ۳ به این حساب واریز نماید. کاربر اقرار می نماید که واریز به این حساب، به منزله پرداخت به شخص ایشان بوده و ذمه شرکت با واریز وجوه موصوف به این حساب، بری می شود و کاربر نمی تواند در آینده مدعی عدم پرداخت گردد.
۲۲-۳- کاربر متعهد است ظرف ۲۰ روز از تاریخ امضای قرارداد، گواهی عدم سوءپیشینه کیفری و عدم اعتیاد خویش را از مراجعه مربوطه اخذ و آن را به شرکت ارائه نماید. بدیهی است مسوؤلیت اصالت و صحت اطلاعات مندرج در گواهی های مربوطه به عهده کاربر می باشد. در صورت مضی این مدت و عدم ارائه گواهی های موصوف از سوی کاربر، شرکت حساب کاربر را مسدود می نماید.

۴- تعهدات شرکت

۱-۴- شرکت متعهد است کلیه آموزش های لازم جهت استفاده از نرم افزار آد را به صورت رایگان به کاربر ارائه دهد.
۲-۴-شرکت متعهد است با اطلاع از بروز نقص در نرم افزار، نسبت به رفع آن اقدام نماید و در تمام طول قرارداد، موظف به پشتیبانی فنی از نرم افزار می باشد.
۳-۴- در مواردی که هزینه ارائه خدمات بالینی توسط مشتریان از طریق آنلاین پرداخت می شود، شرکت متعهد است پس از کسر مبلغ قرارداد مقرر در ماده ۳ قرارداد-مابقی آن را به حساب شبای معرفی شده از سوی کاربر (مقرر در بند ۲۱-۵-) واریز نماید.

۵- قانون حاکم و شیوه حل اختلاف

قرارداد حاضر از هر نظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و در صورت بروز اختلاف، طرفین تلاش خواهند نمود اختلاف خود را به صورت مسالمت آمیز و از راه گفت و گو حل و فصل نمایند. در صورت عدم موفقیت، اختلاف از طریق مراجعه به مراجع قضایی تهران حل و فصل خواهد شد.

آسان درمان پلی برای درمان راحت و آسان در منزل